พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทกำลังพล

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒

คำสั่งเงินเดือนปี ๒๕๕๗ ครึ่งปีหลัง

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ