พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ