ประวัติหน่วย

วันสถาปนาหน่วย

พล.พัฒนา ๒ ได้ยึดถือวันที่ ๑ เม.ย.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

นามหน่วย (นามเต็ม) : กองพลพัฒนาที่ ๒

นามหน่วย (นามย่อ) : พล.พัฒนา ๒

ที่ตั้งหน่วย ๑๔๗ หมู่ที่ ๖ ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

สืบเนื่องมาจากการที่ปัจจุบัน ทบ. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมภารกิจในการพัฒนาประเทศหลายโครงการ ทั้งโครงการขนาดใหญ่ โครงการขนาดเล็ก และมีแนวโน้มว่าในอนาคต บทบาทของทหารในการพัฒนาประเทศจะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ แต่ ทบ. ไม่มีหน่วยงานที่จัดไว้โดยเฉพาะเพื่อรับภารกิจในการ

พัฒนาประเทศ และตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ หมวด ๕ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๕๖ บัญญัติไว้ว่า “ รัฐต้องจัดให้มีกำลังทหารไว้เพื่อรักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ และผลประโยชน์แห่งชาติ กำลังทหารจึงใช้เพื่อการรบ หรือการสงคราม เพื่อป้องกัน สถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อปราบปรามกบฏ และการจลาจลเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ และเพื่อการพัฒนาประเทศ ”

ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามภารหน้าที่ของ ทบ. ในการที่ต้องเข้าร่วมในการพัฒนาประเทศ ตามที่รัฐบาลกำหนดและมอบหมาย และตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้ว เพื่อให้ ทบ.ได้มีหน่วยงานรองรับภารกิจดังกล่าว จึงเห็นเป็นการสมควรให้จัดตั้ง “ กองพลพัฒนา ” ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติในด้านการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะต่อมาเมื่อ ๑๐ ก.พ. ๓๒ ผบ.ทบ. ได้อนุมัติหลักการในการจัดตั้ง กองพลพัฒนา ท้ายบันทึกข้อความ ยก.ทบ. ลับ ต่อที่ กห ๐๔๐๓/๐๓๖ ลง ๑๐ ก.พ. ๓๒ เรื่อง ขออนุมติจัดตั้ง “ กองพลพัฒนา ” ตามแนวความคิดในการจัดตั้งหน่วยพัฒนาของ ทบ .ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติในด้านการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ

กองทัพบกได้พิจารณาปรับโครงสร้าง กองพลพัฒนาที่ ๒ เพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะกองทัพภาคที่ ๒ ฝากการบังคับบัญชา กรมทหารช่างที่ ๒ ไว้กับกองพลพัฒนาที่ ๒ ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๕/๔๓ ลง ๒๘ ม.ค.๔๓

ซึ่งได้กระทำพิธีส่งมอบการบังคับบัญชา เมื่อ ๑๕ มี.ค.๔๓