ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ของกองพลพัฒนาที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาประเทศ

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การช่วยเหลือประชาชน

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร

ผู้บังคับบัญชา