วิสัยทัศน์และภารกิจของหน่วย

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงของชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 

เป้าประสงค์

ประเทศชาติมีความสงบสุข  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

การสนับสนุนและการพัฒนาประเทศ

การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ

การเสริมสร้างความมั่นคงในประเทศ

 

วัฒนธรรมขององค์กร (DEVELOPMENTS)

D iscipline                          มีระเบียบวินัย

E nthusiasm                       มีความกระตือรือร้น

V alue                              สร้างคุณค่าให้องค์กรและสังคม

E thics                              มีจริยธรรม

L oyalty                            มีความจงรักภักดี

O bey                               เชื่อฟังคำสั่ง

P atience                           มีความอดทน

M odern                            มีความทันสมัย

E fficiency & effectiveness     ทำงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

N etwork                           สร้างเครือข่าย

T ransparency                    มีความโปร่งใส

S eniority                          มีระบบอาวุโส

 

ค่านิยม (TEAM)

T rust                                สร้างความเชื่อมั่น

E xcellence                        มุ่งความเป็นเลิศ

A ctiveness                        ทำงานเชิงรุก

M anagement                     มีการบริหารจัดการที่ดี