โครงการก่อสร้างบูรพาจารย์เจดีย์ หลวงพ่อพุทธ ฐานิโย

ความเป็นมาของการก่อสร้าง บูรพาจารย์เจดีย์ ฯ

พระราชสังวรขาญาณ ( พุธ ฐานิโย ) เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน เป็นพระปฏิบัติทางวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งท่านได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามแนวทาง หลวงปูมั่น หลวงปู่เสาร์ และหลวงปู่สิงห์ ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดมา จนนับได้ว่าเป็นพระสุปฏิบัติรูปหนึ่งที่มีศิษย์ยานุศิษย์เคารพบูชามากมาย ทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่น ๆ ได้มรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เวลา ๐๗๑๕ ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยอายุ ๗๘ ปี ๕๗ พรรษา คณะศิษย์ยานุศิษย์จึงได้มีการประชุม และมติร่วมกันที่จะขอพระราชทานเพลิงศพ และได้มีหนังสือขอพระราชทานเพลิงศพไปยัง สำนักพระราชวัง ต่อเรื่องดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จมาพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ที่ผ่านมา ซึ่งในงานดังกล่าวได้มีศิษย์ยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคและบูชา

หนังสือ “ฐานิยตเถรวตถุ” ได้เงินประมาณ ๑๑ ล้านบาทเศษ คณะศิษย์ยานุศิษย์ได้มีการประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ เวลา ๐๙๐๐ ณ ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมาได้มีมติให้นำเงินดังกล่าวมาดำเนินการเป็น ๒ ส่วน คือ จัดตั้งมูลนิธิหลวงพ่อพุธ ฐานิโย เพื่อนำดอกผลมาดูแลกิจการของวัดป่าสาลวัน จำนวน ๕ ล้านบาท โดยมอบให้วัดป่าสาลวันดำเนินการในการจัดตั้งมูลนิธิ และนำส่วนที่เหลืออีกประมาณ ๖ ล้านบาทเศษ นำมาก่อสร้างบูรพาจารย์เจดีย์หลวงพ่อพุธ ฐานิโย โดยมอบหมายให้ พล.ท.สนั่น มะเริงสิทธ์ แม่ทัพภาคที่ ๒ ในขณะนั้น เป็นแกนกลางประสานงานกับศิษย์ยานุศิษย์ในการออกแบบก่อสร้างและดำเนินการมาตามลำดับ และเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓ ได้กราบอาราธนานิมนต์ ขอความเมตตาจาก พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) มาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์บูรพาจารย์เจดีย์ ฯ และรับผ้าป่าสามัคคีมหากุศลร่วมก่อสร้างบูรพาจารย์เจดีย์ฯ ได้เงินประมาณ ๒ ล้านเศษ และมีผู้บริจาค และหนังสือ “ฐานิยตเถรวตถุ” เพิ่มเติมภายหลังได้เงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๘๔,๙๘๖.๓๑.-บาทและได้มีการประชุมศิษย์ยานุศิษย์ เพื่อดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องมาตามลำดับ

เริ่มดำเนินการ พิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๔๓ และดำเนินการก่อสร้างตามลำดับดังนี้.

๑. แผนงานการจัดระเบียบของวัดป่าสาลวัน แบ่งเป็น ๓ เขต คือ

๑.) เขตพุทธาวาส ประกอบด้วย โบสถ์ เจดีย์ ศาลาการเปรียญ
๒.) เขตสังฆวาส คือ กุฏิพระสงฆ์
๓.) เขตฆราวาส คือ บริเวณที่พักอาศัยของแม่ชี

๒. งานก่อสร้างโครงสร้างหลักองค์เจดีย์ โดย กองพลพัฒนาที่ ๒ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย
ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๔๔ ใช้เงินทั้งสิ้น ๗,๕๓๒,๑๗๗.- บาท

๓. งานก่อสร้างที่พักแม่ชี โดย กองพลพัฒนาที่ ๒
ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ตั้งแต่เดือน ส.ค. ๔๔
ใช้เงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๑,๒๙๔.-บาท

๔. งานย้ายเสาไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือน ก.ย. ๔๔
ใช้เงินทั้งสิ้น ๑๔๖,๓๙๔.-บาท
รวมเป็นเงินที่ใช้ดำเนินการทั้งสิ้น ๙,๔๗๙,๘๖๕.-บาท ทั้งนี้ใช้งบบริจาคและจำหน่ายหนังสือ

งานตบแต่งที่ทำแล้ว

๑.) งานหินทรายแกะสลัก ดำเนินการแกะสลักหินทราย หน้าบัน ๓ ชั้น จำนวน ๔ ชุด , หลังคา ๔ ด้าน , ทับหลัง ๔ แผ่น,เสาประดับ ๘ ชุด บัวบน – บัวล่าง ,แผ่นเรียบเข้ามุม ,ภาพนูนต่ำบูรพาจารย์ จำนวน ๕ ภาพ

 

๒.) งานปูนปั้น ( ภายนอกองค์เจดีย์และซุ้มแท่นพระภายในองค์เจดีย์ )

 

๓. ) งานประตูไม้สักแกะสลัก พร้อมวงกบ

 

๔.) งานทาสี

 

๕.) งานไฟฟ้ารอบนอก

 

๖.) งานจ้างหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น

 

๗.) งานจ้างหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพุธ

 

๘.) งานจ้างหล่อพระประธาน

 

๙.) งานจ้างทำฉัตรปิดทอง

 

๑๐.) งานจ้างหล่อพระพุทธรูป ๔ ทิศ

 

๑๑.) งานฝ้าเพดาน

 

๑๒.) งานทำราวระเบียงหินทราย

 

๑๓.) งานปูพื้นผนังหินแกรนิต,หินอ่อนภายในองค์เจดีย์