การฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์

การฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ ในส่วนของ พล.พัฒนา ๒ จะได้รับมอบให้ฝึกในส่วน สกร.คอบร้าโกลด์

ความเป็นมาของการฝึกคอบร้าโกลด์

การฝึกร่วมและผสมภายใต้รหัส “คอบร้าโกลด์” เป็นการฝึกที่กองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกาได้ริเริ่มมาตั้งแต่ ปี ๒๕๒๕ ในครั้งนั้นกองทัพเรือ ได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติการทางเรือ ทางอากาศ และการ ยกพลขึ้นบก กับ กองทัพเรือ และ นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา โดยรวมการฝึก PHIBTRAEX, SEASIAM, UNDERSEAL และ EODEX เข้าด้วยกัน กำหนดรหัสใหม่ ว่า “คอบร้าโกลด์ ๘๒” และรับผิดชอบการฝึกต่อเนื่อง มาจนถึงปี ๒๕๒๘ กองบัญชาการทหารสูงสุด เข้ารับผิดชอบดำเนินการฝึกคอบร้าโกลด์ ๘๖ ในปี ๒๕๒๙ และดำเนินการฝึกต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีกำลังกองทัพไทยทุกเหล่าทัพเข้าร่วมฝึกหมุนเวียนไปตามพื้นที่กองทัพภาคต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม...

การบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับภาคพลเรือน

การบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับภาคพลเรือน

๑. การฝึกพิเศษ การฝึกพลประจำเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๑.๑ การดำเนินการ/การปฏิบัติ : ได้รับอนุมัติงบประมาณในการฝึกพิเศษพลประจำเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ห้วง มี.ค. ของทุกปี ซึ่งเป็นการฝึกทั้งในที่ตั้งหน่วยและนอกที่ตั้งหน่วย โดยเชิญวิทยากรภายนอกจากเทศบาลนคร นครราชสีมา และวิทยากรของหน่วย ทำการอบรม รวมทั้งได้ทำการฝึกร่วมกับส่วนราชการพลเรือน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทำให้กำลังพลมีความพร้อมในการใช้เครื่องมือ และมีความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการภายนอกได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกตามวงรอบประจำปี

การฝึกตามวงรอบประจำปี และการฝึกพิเศษ พล.พัฒนา ๒

ทบ. อนุมัติให้ พล.พัฒนา ๒ และ นขต. ดำเนินการฝึกตามแผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ กลุ่มงบงานด้านยุทธการ การฝึกและวิจัย เป็นประจำทุกปี โดยมีงานการฝึก ดังนี้.-

 

อ่านเพิ่มเติม...