การฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์

การฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ ในส่วนของ พล.พัฒนา ๒ จะได้รับมอบให้ฝึกในส่วน สกร.คอบร้าโกลด์

ความเป็นมาของการฝึกคอบร้าโกลด์

การฝึกร่วมและผสมภายใต้รหัส “คอบร้าโกลด์” เป็นการฝึกที่กองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกาได้ริเริ่มมาตั้งแต่ ปี ๒๕๒๕ ในครั้งนั้นกองทัพเรือ ได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติการทางเรือ ทางอากาศ และการ ยกพลขึ้นบก กับ กองทัพเรือ และ นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา โดยรวมการฝึก PHIBTRAEX, SEASIAM, UNDERSEAL และ EODEX เข้าด้วยกัน กำหนดรหัสใหม่ ว่า “คอบร้าโกลด์ ๘๒” และรับผิดชอบการฝึกต่อเนื่อง มาจนถึงปี ๒๕๒๘ กองบัญชาการทหารสูงสุด เข้ารับผิดชอบดำเนินการฝึกคอบร้าโกลด์ ๘๖ ในปี ๒๕๒๙ และดำเนินการฝึกต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีกำลังกองทัพไทยทุกเหล่าทัพเข้าร่วมฝึกหมุนเวียนไปตามพื้นที่กองทัพภาคต่าง ๆ

ภารกิจ ชุดประสานงาน ทบ. เป็นหน่วยหนึ่งใน สกร.กอฝ.คอบร้าโกลด์ ๐๔ ประกอบด้วย ๓ ชุดช่างก่อสร้าง มีภารกิจ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่การฝึก ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก เช่น อาคารอเนกประสงค์ อาคารห้องสมุด รวมทั้งการ ปจว./ปชส. ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

 

แบบการก่อสร้าง

 

ภาพกิจกรรม ชุดช่างที่ ๑ (SITE1)
การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ.ตาเมียง ต.ตาเมียง กิ่ง อ.พนมดงรัก จว.ส.ร.

 

ภาพกิจกรรม ชุดช่างที่ ๒ (SITE2)
การก่อสร้างอาคารห้องสมุด ร.ร.บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จว.อ.บ.