การบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับภาคพลเรือน

การบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับภาคพลเรือน

๑. การฝึกพิเศษ การฝึกพลประจำเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๑.๑ การดำเนินการ/การปฏิบัติ : ได้รับอนุมัติงบประมาณในการฝึกพิเศษพลประจำเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ห้วง มี.ค. ของทุกปี ซึ่งเป็นการฝึกทั้งในที่ตั้งหน่วยและนอกที่ตั้งหน่วย โดยเชิญวิทยากรภายนอกจากเทศบาลนคร นครราชสีมา และวิทยากรของหน่วย ทำการอบรม รวมทั้งได้ทำการฝึกร่วมกับส่วนราชการพลเรือน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทำให้กำลังพลมีความพร้อมในการใช้เครื่องมือ และมีความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการภายนอกได้เป็นอย่างดี

 

๒. การฝึกภาคสนามร่วมกับส่วนราชการ และภาคพลเรือนในการบรรเทาสาธารณภัย ๒.๑ การดำเนินการ/การปฏิบัติ : เพื่อบูรณาการการฝึกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ส่วนราชการ และภาคเอกชน ในพื้นที่ จว.น.ม. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ฝึกโดยไม่ใช้งบประมาณ)

๑) การฝึกบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ บก.กองทัพไทย

 

๒) การฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย ทภ.๒

 

๓) การฝึกร่วมกับส่วนราชการพลเรือน และ ภาคเอกชน ในพื้นที่ จว.น.ม.

การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณะภัย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ประจำปี 2550

 

การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณะภัย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐประชาชน ประจำปี 2552