การฝึกตามวงรอบประจำปี

การฝึกตามวงรอบประจำปี และการฝึกพิเศษ พล.พัฒนา ๒

ทบ. อนุมัติให้ พล.พัฒนา ๒ และ นขต. ดำเนินการฝึกตามแผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ กลุ่มงบงานด้านยุทธการ การฝึกและวิจัย เป็นประจำทุกปี โดยมีงานการฝึก ดังนี้.-

 

 

 

๑. การฝึกครูทหารใหม่ จำนวน ๓ หน่วยฝึก ได้แก่ หน่วยฝึกฯ พัน.พัฒนา ๒, หน่วยฝึกฯ ช.พัน.๒๐๑ และ หน่วยฝึก ฯ ช.พัน.๒๐๒ การดำเนินการ ดำเนินการฝึกตามระเบียบ และหลักสูตรการฝึกครูทหารใหม่สำหรับทหารทุกเหล่าของ ทบ. (๔ สัปดาห์)

 

๒. การฝึกสิบตรีกองประจำการ จำนวน ๓ หน่วยฝึก ได้แก่ หน่วยฝึกฯ พัน.พัฒนา ๒, หน่วยฝึกฯ ช.พัน.๒๐๑ และ หน่วยฝึก ฯ ช.พัน.๒๐๒ การดำเนินการ : จัดตั้งหน่วยฝึก ส.ต.กองประจำการ จำนวน ๓ หน่วยฝึก และได้ดำเนินการฝึกตามระเบียบและหลักสูตรการฝึก ส.ต.กองประจำการ สำหรับเหล่าทหารช่าง (๔ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๓๔

 

๓. การฝึกทหารใหม่ ประกอบด้วยฝึกทหารใหม่ จำนวน ๓ หน่วยฝึก ได้แก่ หน่วยฝึกฯ พัน.พัฒนา ๒, หน่วยฝึกฯ ช.พัน.๒๐๑ และ หน่วยฝึก ฯ ช.พัน.๒๐๒ การดำเนินการ ดำเนินการฝึกทหารใหม่ตามระเบียบ และหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เป็นต้นทั่วไป สำหรับทหารทุกเหล่าของ ทบ. ๑๐ สัปดาห์ พ.ศ.๒๕๕๑

 

๔. การฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ จำนวน ๓ หน่วยฝึก ได้แก่ หน่วยฝึกฯ พัน.พัฒนา ๒,หน่วยฝึกฯ ช.พัน.๒๐๑ และ หน่วยฝึก ฯ ช.พัน.๒๐๒

๔.๑ หน่วยฝึก พัน.พัฒนา ๒ ดำเนินการฝึกตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ของ พัน.พัฒนา (๑ สัปดาห์) (ใช้เพื่อพราง) และคู่มือราชการสนาม คู่มือทางเทคนิค คู่มือการฝึกและหลักฐานการฝึกต่าง ๆ ที่ ทบ.กำหนด

๔.๒ หน่วยฝึก ช.พัน.๒๐๑ และ หน่วยฝึก ช.พัน.๒๐๒ ดำเนินการฝึกตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ของเหล่าทหารช่าง(๑ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๔๒ และคู่มือราชการสนาม คู่มือทางเทคนิค คู่มือการฝึกและหลักฐานการฝึกต่าง ๆ ที่ ทบ.กำหนด

 

๕. การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น

๕.๑ การดำเนินการ/การปฏิบัติ - ร้อย.บก.พล.พัฒนา ๒ ดำเนินการฝึกตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น (หมู่ ตอน หมวด) ของเหล่าทหารราบ(๗ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๓๕

- ร้อย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๒, ร้อย.บก.กรมพัฒนา ๒, ร้อย.บก.ช.๒, ช.พัน.๒๐๑ และ ช.พัน.๒๐๒ ดำเนินการฝึกตามระเบียบและหลักสูตรกองร้อยทหารช่างเครื่องมือเบา พ.ศ.๒๕๓๔ และหลักสูตรการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น (หมู่ ตอน หมวด) ว่าด้วย กองพันทหารช่างสนามของกองทัพ (๗ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งการฝึกของ ร้อย.บก.ช.๒, ช.พัน.๒๐๑ และ ช.พัน.๒๐๒ เป็นการฝึกในที่ตั้งหน่วย

- พัน.พัฒนา ๒ ดำเนินการฝึกตามระเบียบและหลักสูตรการฝึก (ชุด ตอน หมวด) ลฝ. ๔๑ - ๒ ลง ๒๔ เม.ย.๔๕

 

ลำดับ

หน่วย

พื้นที่ฝึกฯ

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

ร้อย.บก.พล.พัฒนา ๒ 
ร้อย.คม.๑ กอง สน.ฯ 
ร้อย.บก.กรมพัฒนา ๒ 
พัน.พัฒนา ๒ 
ช.๒ 
ช.พัน.๒๐๑ 
ช.พัน.๒๐๒

สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.๒ อ.เมือง, อ.พระทองคำ จว.น.ม. 
สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.๒ อ.เมือง, อ.ขามสะแกแสง จว.น.ม. 
ต.เทพาลัย อ.คง จว.น.ม. 
ต.เทพาลัย อ.คง จว.น.ม. 
สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.๒ อ.เมือง จว.น.ม. 
สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.๒ อ.เมือง จว.น.ม. 
สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.๒  อ.เมือง จว.น.ม.

 

 

 

๗. การฝึกอบรมวิชาชีพทหารก่อนปลดประจำการ ๗.๑ การดำเนินการ : จัดตั้งหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน ๔ หน่วย โดยจัดทหาร กองประจำการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ในขีดความสามารถของหน่วยและงบประมาณที่ได้รับ

 

๘ การฝึกยิงปืนประจำปี

๘.๑ การดำเนินการ/การปฏิบัติ

- ฝึกทบทวนการใช้ ปพ.๘๖ ให้กับนายทหารสัญญาบัตร และ ปลย.๑๑ ให้กับนายทหารประทวน และพลทหาร เพื่อทดสอบความสามารถเป็นบุคคล และเพิ่มความคุ้นเคย ตลอดจนทบทวนข้อบกพร่อง ในการใช้อาวุธประจำกาย ให้อยู่ในเกณฑ์สูงตลอดเวลา

- จัดกำลังพลทั้งนายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน และพลทหาร เข้ารับการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง โดยใช้สนามยิงปืน ๑,๐๐๐ นิ้ว ของหน่วย

 

๙. การฝึกเดินทางไกล

๙.๑ การดำเนินการ/การปฏิบัติ : ทำการฝึกเดินทางไกล เดือนละ ๑ ครั้ง จำนวน ๗ หน่วย โดยเดินทางใน ภูมิประเทศ หลีกเลี่ยงการเดินตามเส้นทางถนน ใช้พื้นที่ฝึกบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งหน่วย และสอดแทรกสถานการณ์ทางยุทธวิธีในระหว่างการฝึก เช่น การระวังป้องกันระหว่างการเคลื่อนที่และหยุดการเคลื่อนที่ การปฏิบัติในที่รวมพลเมื่อมีการพักแรม การใช้แผนที่เข็มทิศ เป็นต้น