คำสั่งเงินเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

๑. คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน นายทหารประทวน

๒. คำสั่ง เลื่อนชั้นเงินเดือน และรับค่าตอบแทน นายทหารประทวน

๓. คำสั่ง ให้นายทหารประทวนรับค่าตอบแทน

๔. คำสั่ง ข้ามแท่งและเลื่อนชั้นเงินเดือน นายทหารประทวน

๕. คำสั่ง ข้ามแท่งชั้นเงินเดือน นายทหารประทวน

๖. คำสั่ง ข้ามแท่งชั้นเงินเดือนเลื่อนและรับค่าตอบแทน

๗. คำสั่ง ข้ามแท่งชั้นเงินเดือนและรับค่าตอบแทน

๘. คำสั่ง ข้ามแท่งอีก ๑ ระดับและเลื่อนชั้นเงินเดือน นายทหารประทวน

๙. คำสั่ง ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน

๑๐. คำสั่ง งดบำเหน็จ