คำสั่งเงินเดือน ครึ่งปีแรก ๒๕๕๗

คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

๑. คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร

๒. เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร และรับค่าตอบแทนพิเศษ

๓. ให้ข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

๔. ให้ข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมิน ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น และเลื่อนชั้นเงินเดือน

๕. เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น

๖. เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น อีก ๑ ระดับ

๗. เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินไดรั้บเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น อีก ๑ ระดับ

๗. เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรผู้ผ่านการประเมินไดรั้บเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น อีก ๑ ระดับ

๘. ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร